A A A

Tag Archive: Shot stories

You are browsing the tag archive for Shot stories.

Bức thư tình cuối cùng

Em ạ! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử với em tốt chừng nào. Nhất thời anh chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh đối xử tốt với em

Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em [...]

No Comments | Read more »

Một ngày mới đang bắt đầu

Ngoài sân ,những chú gà mắt nhắm mắt mở đi tìm thức ăn và sỏi đá để tọng căng diều.Duy chỉ co Trống choai là không màng đến,bởi hắn đang mang trong mình “khát vọng truyền nhân”.Vì các em mái tơ đông quá,hắn lại chỉ một mình,nên phải dở bài lừa.Hắn liên tục mổ xuống [...]

No Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ