A A A

Tag Archive: CSS

You are browsing the tag archive for CSS.

CSS với Firefox [Phần 2]

Như phần 1 đã đăng, để thay đổi cấu hình và tăng tính năng sử dụng của Firefox, bạn phải ghi chép lại và nhớ đường dẫn sau để tìm tìm file “userChrome.css” và “userContent.css” được sử dụng liên tục trong bài này:

Đối với Windows XP: C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxxx.default\chrome\
Bạn sử dụng Windows Vista: [...]

1 Comment | Read more »

CSS với Firefox [Phần 1]

Sau đây là một số tips làm cho firefox linh hoạt và dễ sử dụng theo cách riêng của mình. Bạn hãy nhớ đường dẫn sau để tìm file “userChrome.css” và “userContent.css” được sử dụng liên tục trong bài này:

Windows XP: C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxxx.default\chrome\
Windows Vista: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxxx.default\chrome\

với:

Username = Tên bạn dùng cho Windows Login [...]

5 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ