A A A

Tag Archive: Computer

You are browsing the tag archive for Computer.

Internet Explorer Application Compatibility VPC

Internet Explorer Application Compatibility VPC

Internet Explorer Application Compatibility VPC – với ý tưởng của Microsoft hệ điều hành ảo tích hợp tất cả các phiên bản Internet Explorer 6, 7, 8 ra đời dành cho các nhà phát triển và thiết kế web có cơ hội thử sản phẩm của mình trên tất cả các trình duyệt [...]

No Comments | Read more »

Microsoft releases Windows XP SP3 on Monday, 24.03.2008.

Microsoft has confirmed that the leaked Windows XP Service Pack 3 Build 5503 is an official release. The Redmond company had been mute on the development of Windows XP SP3 following the delivery of Release Candidate 2 build 3311.
“Windows Vista service pack 1 [here download for 32bit-(434.5 MB) and 64bit- (726.5 MB) PC] [...]

4 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ