A A A

Author Archive

You are browsing the archives of nanowings.

Cài đặt nhanh Windows Vista từ USB-Stick

Cài đặt nhanh Windows Vista  từ USB-Stick

Thời gian cài đặt Windows Vista thông thường mất khoảng 30-45 phút (tuỳ thuộc vào cấu hình PC). Nếu bạn cài đặt Windows Vitsa từ USB Stick thời gian giảm xuống còn 1 nửa – nhanh gấp đôi.
Mình hướng dẫn cách cài đặt nhanh cho bạn nào thường xuyên phải cài đặt lại mới Windows [...]

2 Comments | Read more »

CSS với Firefox [Phần 2]

Như phần 1 đã đăng, để thay đổi cấu hình và tăng tính năng sử dụng của Firefox, bạn phải ghi chép lại và nhớ đường dẫn sau để tìm tìm file “userChrome.css” và “userContent.css” được sử dụng liên tục trong bài này:

Đối với Windows XP: C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxxx.default\chrome\
Bạn sử dụng Windows Vista: [...]

1 Comment | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ