A A A

Author Archive

You are browsing the archives of buffalo.

CSS với Firefox [Phần 1]

Sau đây là một số tips làm cho firefox linh hoạt và dễ sử dụng theo cách riêng của mình. Bạn hãy nhớ đường dẫn sau để tìm file “userChrome.css” và “userContent.css” được sử dụng liên tục trong bài này:

Windows XP: C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxxx.default\chrome\
Windows Vista: C:\Users\Username\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xxxxxxxxx.default\chrome\

với:

Username = Tên bạn dùng cho Windows Login [...]

5 Comments | Read more »

Mercedes Benz: MP3-Albums Mixed Tape Grastis

Cứ 6-8 tuần tập đoàn Ôtô Mercedes Benz cho ra đời một album nhạc mp3 miễn phí – Mixed Tape – Trong các album Mercedes Benz xuất bản hầu hết không phải là các bài hát nổi tiếng đã hát mà là các bài hát quốc tế mới nhất Newcome hiện có trên thế giới.
Album [...]

4 Comments | Read more »

Previous Stories|Bài đã đăng

100 Archive Entries|100 Bài lưu trữ