A A A

Microsoft releases Windows XP SP3 on Monday, 24.03.2008.

Microsoft has confirmed that the leaked Windows XP Service Pack 3 Build 5503 is an official release. The Redmond company had been mute on the development of Windows XP SP3 following the delivery of Release Candidate 2 build 3311.

“Windows Vista service pack 1 [here download for 32bit-(434.5 MB) and 64bit- (726.5 MB) PC] has been released, all eyes have shifted to Microsoft plans for Windows XP service pack 3, the final package of updates for the trusty OS. And according to at least one source, Microsoft will release Windows XP SP3 on Monday, 24.03.2008.”

In February, Microsoft released Windows XP SP3 Release Candidate 2 through its Download Center to users running computers with Windows XP SP2 installed.

4 Responses to “Microsoft releases Windows XP SP3 on Monday, 24.03.2008.”

  1. thông tin = english link

    1
  2. rất tiếc thông tin bằng tiếng đức link

    2
  3. Tôi đã tìm trê website Microsoft, nhưng chẳng thấy thông tin nào liên quan đến việc công bố chính thức bản Windows XP SP3 vào ngày 24/3/2008. Vậy cảm phiền bạn đưa đường link chính thức của Microsoft về việc công bố này nhé. Cám ơn nhiều nhiều!!!

    3
  4. [...] nanowings đăng bài về MS công bố phiên bản chính thức Windows XP SP3 ngày 24.03.2008. Cũng như mọi người chờ đợi và Windows XP SP3 vẫn biệt tăm, thêm vào đó là [...]

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH