A A A

Internet Explorer Application Compatibility VPC

Internet Explorer Application Compatibility VPC

Internet Explorer Application Compatibility VPC – với ý tưởng của Microsoft hệ điều hành ảo tích hợp tất cả các phiên bản Internet Explorer 6, 7, 8 ra đời dành cho các nhà phát triển và thiết kế web có cơ hội thử sản phẩm của mình trên tất cả các trình duyệt web của Microsoft.

Cách tốt nhất để sử dụng tất cả các phiên bản Internet Explorer 6, 7, 8 chạy song song cùng trên hệ điều hành duy nhất, chính vì vậy Microsoft đã cung cấp gói ” Internet Explorer Application Compatibility VPC”, gói này Microsoft cho tải miễn phí cùng với hệ điều hành Windows XP SP2 chạy trên Virtual PC 2007 (VPC) cũng là sản phẩm của chính mình.

Microsoft:

VPC Hard Disk Image for testing websites on IE on Windows XP SP2. A VPC hard disk image containing a pre-activated Windows XP SP2 or Windows Vista, and IE6, IE7 or IE8. This VPC image will expire on July 3, 2008. You will need a minimum of 1.5 Gig hard drive space free to expand the VHD file. Once you have completed the download, double-click file to expand the VHD file. Start Virtual PC and create a new VPC, and point to the files you just expanded.

Tải Internet Explorer Application Compatibility VPC Version 3.0 – Phiên bản mới nhất

Để chạy được gói này nếu PC bạn chưa có Microsoft Virtual PC 2007 bạn có thể tải miễn phí tại đây

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH