A A A

Why Google Logo looks like today

Why Google Logo looks like today

i wondered why google has logo looks like today. after i googled and found …… the answer here: LEGO bricks turn 50

Như thường lệ mình mở trình duyệt web thấy hôm nay google có logo khác thường, vì mình để google start site. Việc đầu tiên là phải tìm câu trả lời, hihi. Cuối cùng cũng thấy câu trả lời ở đây: LEGO bricks turn 50, chia sẻ cùng mọi người.

LEAVE A REPLY | VIẾT LỜI BÌNH